Regulamin Grand Prix Sierpca i Powiatu Sierpeckiego w Tenisie Ziemnym 2020

1. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu; współorganizatorzy: Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu, UKS „Serw” Sierpc;
osoba do kontaktu: Radosław Nowakowski, tel. 517-225-482
2. Cel imprezy: Promocja aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja tenisa ziemnego.
3. Termin i miejsce: Grand Prix będzie odbywać się w soboty,
od godz. 18:00 na kortach tenisowych osiedla „Zatorze” w Sierpcu (w przypadku braku pogody do gry organizator przekłada kolejkę na niedzielę na godz. 18:00). Rozpisany harmonogram gier przedstawi organizator.
4. Przyjmowanie zgłoszeń: do dnia 31.05.2020 r. – wyłącznie telefonicznie pod numerem 517-225-482. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zawodnicy przed pierwszymi grami będą podpisywać stosowne oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do gry, przepisach RODO itd.
5. Uczestnicy: Turniej otwarty dla mieszkańców Sierpca i powiatu sierpeckiego od 16 roku życia, zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn.
W przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie zezwalające na grę składa rodzic/opiekun prawny.
6. System rozgrywek: System rozgrywek ustala organizator w zależności od ilości zgłoszonych zawodników. Wszyscy zawodnicy będą poinformowani o systemie rozgrywek.
7. Nagrody: Podsumowanie Grand Prix oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu rozgrywek. Organizator wyłoni mistrzynię i mistrza Grand Prix. Zawodnicy za zajęcie miejsca I–III miejsca otrzymają pamiątkowe trofea i dyplomy.

 

Zawodnicy zobowiązani są posiadać własny sprzęt, obuwie i strój sportowy.

Obowiązuje reżim sanitarny

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Informacje:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji siedzibą w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc, e-mail: mosir@sierpc.pl,
b) dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych MOSiR w Sierpcu,
c) dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawodów,
d) posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody,
e) przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych,
f) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w zawodach: Grand Prix Sierpca i powiatu sierpeckiego w tenisie ziemnym,
g) zawodnicy na czas turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie,
h) ostateczna interpretacja Regulaminu należy do organizatora, który zastrzega sobie możliwość jego zmian,
i) zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu turnieju,
j) organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestników zawodów lub powstałe w związku z udziałem uczestników turnieju w zawodach,
k) organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zdjęć i innych materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju. Na prośbę uczestnika zdjęcie zostanie usunięte,
l) we wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje organizator zawodów.