Regulamin Wakacyjny Turniej Tenisa

Zatorze Cup w Sierpcu

 

1.Organizator:

 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Zatorze
 • Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu
 • Zadanie publiczne pod nazwą Turniej Tenisa Zatorze Cup jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
 1. Cel imprezy:
 • promocja aktywnego wypoczynku
 • popularyzacja tenisa
 1. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2024 r. na kortach o nawierzchni dywanowej na Osiedlu Zatorze oraz przy  SP nr 3 w Sierpcu ul. Konstytucji 3 Maja 8

Początek: piątek (26.07.2024 r.) godzina 15.00 – młodzież od 15 lat (osiedle Zatorze), sobota  (27.07.2023 r.) – gry pojedyncze kobiet i mężczyzn od godz. 9.00 (SP nr 3), niedziela (28.07.2024 r.) gry podwójne – od godz. 9.00 (SP nr 3)

 1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 20.07.2024 r. pod numerem tel. 606 907 721 lub e-mail ognisko-kubus@o2.pl

5.Uczestnicy:

Prawo uczestnictwa w turnieju mają tylko amatorzy. Turniej zostanie rozegrany w grach pojedynczych i podwójnych. Organizator nie pobiera wpisowego za udział w turnieju.

 1. System gry:

System gier zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.

 1. Nagrody:

Dla najlepszych pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe.

9 Sprawy różne:

 • We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
 • Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju.
 • Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu (rakiety, piłki).
 • Obowiązuje wzajemne sędziowanie.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju  powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie.
 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.
 • Zawodnicy biorący udział w Turnieju powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie,
 • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronach internetowych: tkkf-kubus.org.pl,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju lub jego przerwania.
 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 

Dane osobowe:

— Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy

— Dane osobowe Uczestników ligi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

— Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

— Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne.

— Imię i nazwisko, miejscowość oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z zajętym miejscem w klasyfikacji.

— Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: tkkf-kubus.org.pl. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora

— Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc

Każdy Uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się  tkkf-kubus@o2.pl, tel.: 606 907 721.

 

Rozpowszechnianie i utrwalanie wizerunku

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
 2. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,
 3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
 4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
 5. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 6. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
 7. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
 8. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w turnieju.