Regulamin VI Warcabowego Grand Prix Sierpca

 1. Organizator:
 • Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu
 • Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 • Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS
 • Warcabowe Grand Prix jest dofinansowane ze środków Gminy Miasto Sierpc
 1. Cele turnieju:
 • popularyzacja sportu warcabowego
 • podnoszenie umiejętności gry w warcaby
 1. System rozgrywek:
 • Cykl będzie się składał z 4 rund.
 • Terminy spotkań: luty, marzec, październik, listopad 2019 
 • Każda runda zostanie rozegrana w ciągu jednego dnia
 • Gry odbywać się będą na planszach 100-polowych.
 • Zawodników będzie obowiązywał limit czasowy.
  Rozgrywki będą odbywać się systemem szwajcarskim. Liczba rund zostanie uzależniona od liczby uczestników.
 • Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
 1. Punktacja Grand PrixWyniki każdej rundy zostaną przeliczone na punkty Grand Prix (GP). O kolejności końcowej decyduje suma zdobytych punktów z trzech najlepszych rund.

  Ilość punktów GP za zajęcie miejsca od I do X, według poniższego wzoru

  I miejsce – 11 pkt

  II miejsce – 9 pkt

  III miejsce – 8 pkt

  IV miejsce – 7 pkt

  V miejsce – 6 pkt

  VI miejsce – 5 pkt

  VII miejsce – 4 pkt

  VIII miejsce – 3 pkt

  IX miejsce – 2 pkt

  X miejsce – 1 pkt

  W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować liczba wyższych miejsc w poszczególnych turniejach.

 2. Nagrody:Na zakończenie organizator przewiduje nagrody i puchary dla trzech najlepszych zawodników oraz dyplomy dla dziesięciu pierwszych osób w każdej kategorii.
 3. Zasady uczestnictwaTurnieje mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani: dzieci, młodzież oraz dorośli. Będą dwie kategorie: kobiety i mężczyźni. Do rozgrywek ligowych można przystąpić w dowolnym momencie.

  Uproszczony regulamin gry:

 • grę rozpoczyna osoba grająca białymi pionkami, przesuwając dowolnie wybrany pion na ukos do przodu (na czarne pole w następnej linii);
 • gracze wykonują kolejno ruchy na zmianę;
 • celem gry jest „wybicie” wszystkich pionów i damek przeciwnika;
 • bicie jest obowiązkowe i odbywa się przez przeskoczenie po przekątnej pionka przeciwnika na wolne pole tuż za nim;
 • bije się do przodu i do tyłu;
 • w jednym ruchu można zbić więcej niż jeden pion;
 • pion dochodzący do ostatniego rzędu staje się damką, którą oznaczamy układając na pionie inny wolny pion;
 • sposób poruszania się damki to dowolna ilość pól po skosie;
 • podczas bicia damka może przeskakiwać przez pion przeciwnika o dowolną ilość pól pod warunkiem, że są puste;
 • partia kończy się w chwilą zbicia wszystkich pionów i damek przeciwnika lub do momentu uzyskania remisu, dopuszczalne jest również zablokowanie wszystkich pionów przeciwnika w taki sposób, żeby nie mógł on wykonać żadnego ruchu;
 • w sytuacjach spornych decyduje sędzia główny.

 

 1. Uwagi końcowe:
 • w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego PZW;
 • zawodnicy biorący udział w Grand Prix powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie;
 • zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
 • prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi;
 • organizator zastrzega sobie prawa do ewentualnych zmian w regulaminie;
 • za rzeczy pozostawione bez opieki i wypadki zaistniałe z winy uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 • Udział w Warcabowym Grand Prix Sierpca jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza na publikację wizerunku. Przetwarzanie ma na celu wyłącznie promowanie działań sportowo-rekreacyjnych. Niemniej jednak uczestnikowi przysługuje prawo odmowy zgody w każdym momencie, także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczanie przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych.