Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego

Ogniska TKKF „Kubuś” w Sierpcu

 

 1. Powitanie zebranych przez prezesa Ogniska
 2. Zaprzysiężenie nowych członków
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 4. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad
 5. Uchwalenie regulaminu obrad
 6. Wybór komisji: mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków
 7. Sprawozdanie komisji mandatowej
 8. Sprawozdanie ustępującego zarządu
 9. Sprawozdanie komisji rewizyjnej
 10. Dyskusja
 11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu
 12. Sprawozdanie komisji wyborczej
 13. Wybór komisji skrutacyjnej
 14. Głosowanie nad sposobem wyboru prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej i delegata na Zjazd MTKKF
 15. Wybory: prezesa, zarządu, komisji rewizyjnej i delegata na Zjazd MTKKF
 16. Sprawozdanie komisji uchwał i wniosków i przyjęcie przedstawionych przez nią uchwał
 17. Przerwa na ukonstytuowania się władz
 18. Informacja o ukonstytuowaniu się władz
 19. Nadanie tytułu Honorowego Członka Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc
 20. Sprawy różne
 21. Zakończenie obrad