Regulamin VII Warcabowego Grand Prix Sierpca

 1. Organizator:
 • Ognisko TKKF „Kubuś” w Sierpcu
 • Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
 • Rada Powiatowa Zrzeszenia LZS
 • VII Warcabowe Grand Prix Sierpca jest dofinansowane ze środków Gminy Miasto Sierpc
 1. Cele turnieju:
 • popularyzacja gry w warcaby
 • podnoszenie umiejętności gry w warcaby
 1. System rozgrywek:
 • Cykl będzie się składał z 4 rund. Terminy spotkań: luty, marzec, październik, listopad
 • Każda runda zostanie rozegrana w ciągu jednego dnia
 • Zawodników będzie obowiązywał limit czasowy.
  Rozgrywki będą odbywać się systemem szwajcarskim. Liczba rund zostanie uzależniona od liczby uczestników.
 • Gry odbywać się będą na warcabnicach stupolowych
 • Za zwycięstwo w partii zawodnik otrzymuje 1 pkt., za remis 0,5 pkt., za porażkę 0 pkt.
 • Kategorie:

  szkoły podstawowe i średnie: dziewczynki i chłopcy

  open: kobiety i mężczyźni.

 1. Punktacja końcowa Ligi

  Wyniki każdej rundy zostaną przeliczone na punkty. O kolejności końcowej decyduje suma zdobytych punktów z trzech najlepszych rund.

  Ilość punktów za zajęcie miejsca od I do X, według poniższego wzoru

  I miejsce – 11 pkt

  II miejsce – 9 pkt

  III miejsce – 8 pkt

  IV miejsce – 7 pkt

  V miejsce – 6 pkt

  VI miejsce – 5 pkt

  VII miejsce – 4 pkt

  VIII miejsce – 3 pkt

  IX miejsce – 2 pkt

  X miejsce – 1 pkt

  W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności będzie decydować liczba wyższych miejsc w poszczególnych turniejach.

 2. Zasady uczestnictwa

  Turnieje mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć wszyscy zainteresowani: dzieci, młodzież oraz dorośli. Będą kategorie: kobiety i mężczyźni. Do rozgrywek ligowych można przystąpić w dowolnym momencie.

  Uproszczony regulamin gry:

 • grę rozpoczyna osoba grająca białymi pionkami, przesuwając dowolnie wybrany pion na ukos do przodu (na czarne pole w następnej linii);
 • gracze wykonują kolejno ruchy na zmianę;
 • celem gry jest „wybicie” wszystkich pionów i damek przeciwnika;
 • bicie jest obowiązkowe i odbywa się przez przeskoczenie po przekątnej pionka przeciwnika na wolne pole tuż za nim;
 • bije się do przodu i do tyłu;
 • w jednym ruchu można zbić więcej niż jeden pion;
 • pion dochodzący do ostatniego rzędu staje się damką, którą oznaczamy układając na pionie inny wolny pion;
 • sposób poruszania się damki to dowolna ilość pól po skosie;
 • podczas bicia damka może przeskakiwać przez pion przeciwnika o dowolną ilość pól pod warunkiem, że są puste;
 • partia kończy się w chwilą zbicia wszystkich pionów i damek przeciwnika lub do momentu uzyskania remisu, dopuszczalne jest również zablokowanie wszystkich pionów przeciwnika w taki sposób, żeby nie mógł on wykonać żadnego ruchu;
 • w sytuacjach spornych decyduje sędzia główny.

 

 1. Nagrody:

  Na zakończenie organizator przewiduje nagrody i puchary dla trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii.

 2. Uwagi końcowe:
 • w sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Warcabowego PZW;
 • zawodnicy biorący udział w Grand Prix powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie;
 • zgłoszenie uczestnictwa w zawodach jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu;
 • prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi;
 • organizator zastrzega sobie prawa do ewentualnych zmian w regulaminie;
 • za rzeczy pozostawione bez opieki i wypadki organizator nie ponosi odpowiedzialności;
 • Udział w Warcabowym Grand Prix Sierpca jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, a zwłaszcza na publikację wizerunku. Przetwarzanie ma na celu wyłącznie promowanie działań sportowo-rekreacyjnych. Niemniej jednak uczestnikowi przysługuje prawo odmowy zgody w każdym momencie, także dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczanie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych. Administratorem danych jest Ognisko TKKF „Kubuś”, Sierpc ul. Narutowicza 21c, e-mail ognisko-kubus@o2.pl