Regulamin Turniej Tenisa Zakończenie Sezonu 2023

Zatorze Cup w Sierpcu

1.Organizator:

 • Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych Nasze Zatorze

 • Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu

 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Sierpcu

 • Zadanie publiczne pod nazwą Turniej Tenisa Zatorze Cup jest dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego

2. Cel imprezy:

 • promocja aktywnego wypoczynku

 • popularyzacja tenisa

3. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniach 29 września — 1 października 2023 r. na kortach o nawierzchni dywanowej na Osiedlu Zatorze oraz przy SP nr 3 w Sierpcu ul. Konstytucji 3 Maja 8

Początek: piątek (29.09.2023 r.) godzina 14.00 – młodzież od 15 lat (osiedle Zatorze), sobota (30.09.2023 r.) – gry pojedyncze kobiet i mężczyzn od godz. 9.00 (SP nr 3), niedziela (1.10.2023 r.) gry podwójne – od godz. 9.00 (SP nr 3)

4. Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą do 26.09.2023 r. pod numerem tel. 606 907 721 lub e-mail ognisko-kubus@o2.pl

5.Uczestnicy:

Prawo uczestnictwa w turnieju mają tylko amatorzy. Turniej zostanie rozegrany w grach pojedynczych i podwójnych. Organizator nie pobiera wpisowego za udział w turnieju.

6. System gry:

System gier zostanie podany po zamknięciu listy zgłoszeń.

8. Nagrody:

Dla najlepszych pamiątkowe statuetki, nagrody rzeczowe.

9 Sprawy różne:

 • We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.
 • Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 • Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
 • Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju.
 • Zawodnik startujący w zawodach wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczeniu w komunikacie końcowym.
 • Organizator nie zapewnia sprzętu (rakiety, piłki).
 • Obowiązuje wzajemne sędziowanie.
 • Wszyscy uczestnicy turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie.

 • Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

 • Zawodnicy biorący udział w Turnieju powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie,

 • Komunikat końcowy opublikowany zostanie na stronach internetowych: www.tkkf-kubus.org.pl,

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

 • Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju lub jego przerwania.

 • Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Dane osobowe:

Dane osobowe Uczestników są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celach organizacyjnych imprezy

Dane osobowe Uczestników ligi są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (RODO).

Na żądanie osoby której dane dotyczą, przysługuje jej prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

Podanie wszystkich niezbędnych danych do przeprowadzenia zawodów jest dobrowolne.

Imię i nazwisko, miejscowość oraz przynależność klubowa zostaną udostępnione w formie wyników do publicznej wiadomości wraz z zajętym miejscem w klasyfikacji.

Wyniki zostaną opublikowane w środkach masowego przekazu, w tym w Internecie na stronach: tkkf-kubus.org.pl. Link do wyników zostanie również udostępniony na Facebooku Organizatora

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc

Każdy Uczestnik jeśli ma jakiekolwiek pytania w sprawie swoich danych osobowych, może skontaktować się tkkf-kubus@o2.pl, tel.: 606 907 721.

Rozpowszechnianie i utrwalanie wizerunku

Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Organizatorowi i podmiotom współpracującym niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

a. utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

c. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e. publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,

g. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h. publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w turnieju.