Regulamin Turnieju Tenisa Amatorów w Grze Podwójnej

na kortach zlokalizowanych na Osiedlu „Zatorze” w Sierpcu

I Organizatorzy:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych „Nasze Zatorze” w Sierpcu,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu,

Ognisko TKKF „Kubuś” Sierpc,

Impreza jest dofinansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją turnieju w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Turnieju Tenisa Amatorów w Grze Podwójnej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją imprezy także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów.

II Cel imprezy:

– promocja aktywnego wypoczynku,

– popularyzacja tenisa.

III Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniach 26.09.2020 r. – 27.09 2020 r. na kortach zlokalizowanych na Osiedlu Zatorze w Sierpcu. Początek gier o godz. 9.00. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość rozpoczęcia turnieju już w piątek 25.09.2020 r. od godziny 17.00.

IV Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie do dnia 18.09.2020 r. (piątek) włącznie pod numerami telefonów: 606-907-721 (Jakub Grodzicki) i 517-225-482 (Radosław Nowakowski).

V Uczestnicy:

1. W zawodach mogą wziąć udział amatorzy, grający w tenisa.

2. Osoby od 16 lat do 18 lat, które w dniu imprezy nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości, są zobowiązane do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji Uczestnika w biurze zawodów.

3. Warunkiem udziału Uczestnika jest:

1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego,

2) Wyrażanie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

3) Podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania tego typu aktywności, które będzie dostępne w Biurze Zawodów. W zawodach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w zawodach,

4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących zawodów,

 1. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na polach eksploatacji:

a) Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,

b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub partnera w zakresie jego udziału w imprezie,

c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,

d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,

e) Publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

f) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i billboardach,

g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,

h) Publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z turnieju.

7) Poddanie się weryfikacji w biurze zawodów, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

VI System gry:

1. Turniej odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych (pary mogą być męskie, żeńskie i miksty).

 • 16-50 lat
 • 51 lat i powyżej

2. Gra odbywać się będzie do 10 gemów. Przy stanie 9:9 w gemach zwycięża ta para, która pierwsza zdobędzie 10 gem.

3. System rozgrywek zostanie ustalony w zależności od liczby zgłoszonych zawodników.

4. Po otrzymaniu zgłoszeń organizatorzy dokonają losowania poszczególnych gier, które odbędzie się na żywo na facebookowym profilu MOSiR Sierpc w środę 23.09.2020 r. o godz. 12:00.

VII Nagrody:

Najlepsze trzy pary w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki oraz upominki w postaci bonów do sklepów sieci Decathlon.

Wartości bonów:

I miejsce – 150 zł + 150 zł

II miejsce – 100 zł + 100 zł

III miejsce – 80 zł + 80 zł

Dla wszystkich uczestników – okolicznościowy medal.

VIII Sprawy różne:

 1. We wszystkich sprawach dotyczących rozgrywek decyduje sędzia i organizator zawodów.
 2. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
 3. Zawody będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami PZT.
 4. Osoby niepełnoletnie startują za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 6. Każdy zawodnik pełnoletni startuje na swoją odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w turnieju.
 7. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w zawodach wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 8. Ze względu na panującą pandemię w strefie biura zawodów obowiązuje zachowanie dystansu społecznego, przebywania w maskach, odkażanie rąk.
 9. Organizator nie zapewnia sprzętu (rakiety, piłki).
 10. Wszyscy uczestnicy turnieju powinni posiadać aktualne badania lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach lub podpisać stosowne oświadczenie.

 11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność i nie mogą wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatorów w razie zaistnienia zdarzeń losowych podczas trwania imprezy.

 12. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.

 13. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnieju lub jego przerwania.

 14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

 15. Organizator nie pobiera wpisowego.
 16. Uczestnicy turnieju nie są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.